Chongqing Yongchuan has become the largest pickup truck production base in China

Chongqing Yongchuan has become the largest pickup truck production base in China

On August 23, 2021, in the Yongchuan base of Great Wall Motors, located in Fenghuang Lake Industrial Park, Yongchuan high tech Zone, Chongqing, employees w…